Nieuwsbrief oktober 2015 -Werk en inkomen, Jeugdzorg en Zorg

http://files.vvd.nl/nieuwsbriefwerkinkomen/logo.png

 Nieuwsbrief Werk en Inkomen, Jeugdzorg en Zorg

 

 

 

Decentralisatie verloopt gecontroleerd

istockphoto

Door: Sjoerd Potters

Beste liberalen,

De staatssecretaris heeft in zijn laatste brief geconstateerd dat de decentralisatie in algemene zin gecontroleerd verloopt.

De nieuwe vraagstukken waar partijen mee te maken krijgen, worden gezamenlijk, tijdig en binnen de nieuwe kaders opgelost. Zo blijven de gevolgen voor cliënten beperkt als mogelijk.

Ondanks de voorzichtige positieve berichten zijn er zaken die extra aandacht behoeven. De informatievoorziening naar cliënten, die zich onzeker en soms ongerust voelen over de mogelijke gevolgen van de hervormingen voor hun persoonlijke situatie, moet nog beter. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen door gemeenten niet altijd gewezen worden op de mogelijkheid om gebruik te maken van een pgb. Dat kan niet de bedoeling zijn, vandaar dat ik de staatssecretaris heb opgeroepen om individuele gemeenten nadrukkelijk te blijven wijzen op de noodzaak van goede informatievoorziening.

Daarnaast heb ik een punt gemaakt van de eigen bijdrage voor de wlz. Het is onwenselijk -en tegen de regels- dat gemeenten extra inkomsten vergaren door een hogere eigen bijdrage te incasseren dan wat de gemeente aan de zorgaanbieder betaalt. Wat de VVD betreft dienen gemeenten -die van de eigen bijdrage wel een melkkoe hebben gemaakt- het extra geïncasseerde geld zo snel mogelijk terug te storten. De staatssecretaris heeft mij geantwoord dat hij met gemeenten om tafel gaat voor een oplossing, want dit moet geregeld worden.

Dan tot slot even kort over de pgb's. De staatssecretaris heeft een plan van aanpak gemaakt voor het herindicatieproces voor de jaarovergang 2015-2016: - Gemeenten informeren voor 1 oktober a.s. al hun budgethouders of hun situatie vanaf 1 januari 2016 kan wijzigen (op basis van een herbeoordeling of andere tarieven) of dat hun budget voorlopig wordt verlengd;

-Gemeenten zorgen ervoor dat de formele toekenningen tijdig en correct bij de SVB worden aangeleverd: voor budgethouders met maandlooncontracten is dit uiterlijk 1 oktober a.s., voor budgethouders zonder maandlooncontracten is dit uiterlijk 1 november a.s.;

- Als een gemeente niets wil veranderen of meer tijd wil nemen voor een herbeoordeling, dan zal het budget in ieder geval tot 1 mei 2016 worden verlengd. Ook deze toekenningen worden voor de hiervoor genoemde data bij de SVB aangeleverd.

Ik heb namens de VVD aangegeven dat cliënten en hulpverleners de afgelopen tijd veel hebben moeten doorstaan. Zij moeten ditmaal kunnen rekenen op hun zorg en hun salaris. Het is geen makkelijke klus voor budgethouders, gemeenten, SVB en ministerie, maar het moet wel gebeuren.

Ik houd u op de hoogte van de voortgang.

Groeten,
Sjoerd Potters

Kennis als motor voor transformatie jeugdhulp

istockphoto

Door: Brigitte van der Burg

Beste lezers,

In de afgelopen periode heb ik met velen van u, bestuurders en raadsleden, gesproken over de stand van zaken bij gemeenten op jeugdgebied. De verhalen die ik dan hoor zijn (gelukkig) over het algemeen positief. Uiteraard hoor ik ook zorgen. De nieuwe mogelijkheden die de transformatie ons biedt beginnen zich aan te dienen, maar komen niet vanzelf.

Gemeenten, aanbieders en professionals zijn in deze periode bezig met de inkoop van zorg voor het volgende jaar. In dat proces worden belangrijke keuzes gemaakt voor de jeugd in uw gemeente. Op de CBS-monitor kunt u voor uw eigen gemeente de gegevens die bekend zijn nakijken. (http://jeugdstatline.cbs.nl/)

De keuzes in de inkoop zijn zwaar, maar gelukkig hebben we in de jeugdwet een instrument opgenomen om in de toekomst beter onderbouwde keuzes te kunnen maken. Ik heb het uiteraard over het sturen op outcome-criteria. Deze zijn verankerd in de jeugdwet en zijn door velen van u in regionale kaders opgenomen. Het zal echter ook onderdeel moeten zijn van de contracten met aanbieders. Zij zijn immers degenen die u moeten laten zien dat datgene wat zij doen effectief is. Zo kunt u in de toekomst op een eenvoudige manier onderbouwde keuzes maken in uw regio. Mijn oproep aan u is dus; Blijf hier alert op. Bevraag uw wethouder en dubbelcheck de contracten die met aanbieders gesloten worden. Laat u niet afschepen met het verhaal dat het zo moeilijk is. De outcome-criteria zijn beschikbaar op mijn website (http://brigittevanderburg.vvd.nl). Het is de hoogste tijd dat aanbieders laten zien of zij het verschil maken voor een kind.

Om die keuzes goed te kunnen maken is het bovendien van belang om goed te weten voor wie u ze maakt. De belangrijkste reden dat de zorg voor onze jeugd gedecentraliseerd is, is omdat lokale bestuurders veel beter weten met wie ze te maken hebben dan wij in Den haag. Het is daarom van groot belang dat u niet alleen over uw jeugd praat, maar zeker ook met hen. Nodig ze uit of ga naar ze toe. Ook werkbezoeken kunnen daarbij wonderen doen.

Een ander aandachtspunt dat naar voren komt uit gesprekken die ik heb gevoerd is dat van informatie-uitwisseling. Ik doel daarmee op informatie van de wethouders naar de raad, maar ook tussen gemeenteraden onderling. Velen van u hebben regionale samenwerkingsverbanden opgezet. Dat is praktisch, maar vanuit het oogpunt van democratische controle ook een uitdaging. Het is de taak van de wethouder om u te vertegenwoordigen in dit regionale verband en om u vervolgens te informeren. Accepteer dan ook nooit dat er geen informatie is over bijvoorbeeld de uitputting van budgetten. Dan maakt de wethouder zelf maar een spreadsheet voor de raad, maar de informatie moet er komen. Alleen zo kunt u via de democratische weg toezicht houden op datgene wat zich in de regio afspeelt.

Rest mij niets meer dan u veel succes en wijsheid toe te wensen.

Groet
Brigitte van der Burg

Maidenspeech

istockphoto

Door: Chantal Nijkerken - De Haan

Na 163 dagen was het dan ook voor mij zover: mijn maidenspeech. De eerste officiële keer dat ik namens de VVD in de plenaire zaal mocht spreken. Ik heb hier in een klein kwartier mogen vertellen over mijn pad naar Kamerlid en mijn persoonlijke motivatie om mij dag in, dag uit in te zetten voor een liberaler Nederland. Het betreffende debat ging over de harmonisatie van no-risk polissen en mobiliteitsbonus binnen de Participatiewet. De no-risk polis wordt nu ook beschikbaar voor de doelgroep beschut werk en de mobiliteitsbonus is niet meer alleen voor de Wajong maar voor de gehele doelgroep. Het zorgt voor werkgevers voor meer duidelijkheid en zekerheid. De wetswijziging maakt het uiteindelijk gemakkelijker, aantrekkelijker en veiliger om mensen uit de doelgroep aan te nemen.

De afgelopen maanden heb ik diverse gesprekken gehad en werkbezoeken afgelegd. Het is vanzelfsprekend belangrijk om nauwe banden te hebben met de gemeenten die sinds de decentralisatie verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Participatiewet. Het is goed om van hen te horen hoe de uitvoering in de praktijk verloopt, zowel de goede aspecten als de uitdagingen. Een aantal van jullie heb ik de afgelopen maanden al gesproken.

Om met nog meer betrokken bestuurders en lokale fractiewoordvoerders in gesprek te gaan, wil ik op periodieke basis bijeenkomsten organiseren. Het idee is om steeds verschillende lokale woordvoerders uit te nodigen hier in de Kamer in Den Haag om eens goed te horen en bespreken wat er naar de mening van jullie goed én fout gaat. Waarbij het natuurlijk ook leuk is om collega's uit de verschillende delen van het land te ontmoeten die voor dezelfde uitdagingen staan en waarbij best practices en andere ervaringen gedeeld kunnen worden. Hier in Den Haag wil ik zeker niet in een regelreflex schieten maar soms moet er hier aan de knoppen worden gedraaid. Daar is de input van de lokale overheden van cruciaal belang voor. Zonder deze input lukt het mij niet om precies te zien welke aspecten van de wet goed gaan en waar nog aan gesleuteld moet worden. Hopelijk dus tot snel!

 

In deze editie

 

De auteurs

 

Brigitte van der Burg

Tweede Kamerlid en woordvoerder Jeugdzorg en jeugdcriminaliteit

http://files.vvd.nl/nieuwsbriefwerkinkomen/globe.png

brigittevanderburg.vvd.nl

http://files.vvd.nl/nieuwsbriefwerkinkomen/twitter.png

@BrigittevdB

Sjoerd Potters

Tweede Kamerlid en woordvoerder Langdurige Zorg & WMO

http://files.vvd.nl/nieuwsbriefwerkinkomen/globe.png

sjoerdpotters.vvd.nl

http://files.vvd.nl/nieuwsbriefwerkinkomen/twitter.png

@SjoerdPotters

Hayke Veldman

Tweede Kamerlid en woordvoerder openbaar bestuur

http://files.vvd.nl/nieuwsbriefwerkinkomen/globe.png

haykeveldman.vvd.nl

http://files.vvd.nl/nieuwsbriefwerkinkomen/twitter.png

@haykeveldman

Chantal Nijkerken - De Haan

Tweede Kamerlid en woordvoerder Participatiewet

http://files.vvd.nl/nieuwsbriefwerkinkomen/twitter.png

@cnijkerken

 

Nieuwsbrief Werk en Inkomen, Jeugdzorg en Zorg: Editie 26 - 6 oktober 2015

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u actief bent voor de VVD of omdat u heeft aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen.
 

Deze nieuwsbrief is een initiatief van VVD Tweede Kamerfractie
Contact: 070 - 318 30 36 of maak gebruik van het
contactformulier.