Betoog van VVD fractievoorzitter Ronald Louwman bij de Kadernota 2017

Voorzitter,

Allereerst wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de jaarstukken en kadernota. Er is veel werk verzet en nu is de finale besluitvorming aan de gemeenteraad. Gelukkig is er weer meer financiële ruimte gekomen. Daarover is de VVD tevreden. Hoewel: er is dus ook teveel belasting betaald.

Ons land staat er in verschillende opzichten goed voor en te verwachten valt dat er in de kabinetsformatie stevige afspraken gemaakt zullen worden op diverse terreinen. De vraag voor ons hier vandaag is: hoe zorgen we ervoor dat onze ondernemers, onze jeugd, onze inwoners: kortom onze stad in zijn volle breedte profiteert van die rooskleurige jaren die voor ons liggen?

De VVD is blij dat de partijen Groen Links, SP en PvdA in de afgelopen jaren hebben ingezien hoe belangrijk de ontwikkeling van de Poort van Hoorn is voor onze stad en voor de regio. Dit is belangrijk omdat wij ervan overtuigd zijn dat het goed is voor economische ontwikkeling van Hoorn en de binnenstad, meer werkgelegenheid, meer woningbouw, meer welvaart en meer welzijn. Om dezelfde reden is de VVD dan ook zeer teleurgesteld met de verwarring en vertraging die dit college heeft veroorzaakt in de uitvoering, er is veel meer onzekerheid over de volgende stappen en breed draagvlak ontbreekt. Het besluit over de parkeergarage in stationsgebied Noord  is onvoldoende onderbouwt. Er zijn nog zoveel vraagtekens  dat een risico-analyse  het eerste is dat een volgende wethouder op dit dossier zal uitvoeren. Ook op het gebied van de bereikbaarheid van de binnenstad zijn geen stappen gezet. Geen fietstunnel gerealiseerd en de verbinding Maelsonstraat is zonder aanvullende verkeersmaatregelen geen verbetering te noemen. De ontwikkeling van het Pelmolenpad en de Prismalocatie, zoals door dit college gewenst is niet breed gedragen in de raad, terwijl er op 4 april wel een kans lag om breed draagvlak te krijgen. De halsstarrigheid van de wethouder heeft dat tegen gehouden. Het zal voor D66 wel slikken zijn dat de draai die ze drie jaar geleden heeft gemaakt om dit college te kunnen vormen en GroenLinks te omarmen, nu zo afloopt. Hetzelfde patroon richting D66 hebben we ook gezien met de halsstarrigheid van GroenLinks bij de kabinetsformatie.

De ontwikkeling van de binnenstad baart de VVD veel zorgen. Er is sprake leegstand, door de slechte bereikbaarheid mijden mensen uit de omliggende gemeenten de binnenstad, met het stadsstrand is nog geen start gemaakt en dit college is volstrekt onvoldoende in staat geweest om een normaal gesprek te voeren met ondernemers en bewoners. Een voorbeeld: meerdere keren heeft de VVD gevraagd naar het verdwijnen van parkeerplaatsen op het Kerkplein en gezegd dat ondernemers rondom het Kerkplein en elders in de binnenstad zich daarover  grote  zorgen maken en dat zij niet gekend waren in deze veranderingen. Wethouder Bashara gaf simpelweg als antwoord dat hij dit niet herkende. Het vervolg kennen we inmiddels: veel protest uit de omgeving en een wethouder die uiteindelijk door de gemeenteraad tot de orde geroepen moest worden. De VVD betreurt het dat dit college niet in staat is om te handelen volgens het eigen motto ‘de kracht van verbinding’ en met alle geledingen in de Hoornse samenleving verbinding te leggen en te luisteren. De VVD fractie hoort dat steeds vaker van inwoners en ondernemers. Het motto van dit college krijgt zo langzamerhand ‘de geur van ontbinding’. Mijn fractie roept u op om in de laatste maanden van deze bestuursperiode eens ’echt’  in overleg te gaan met ondernemers en inwoners , niet via facebook, of andere sociale media, maar echt het gesprek aangaan.

Ga in gesprek over de parkeerproblematiek met de ondernemers,

ga in gesprek over het nul-vergunningen beleid,

ga in gesprek met Tensen inzake de reclame op de turbo rotonde.

De VVD ziet bij dit college steeds meer parkeerplekken uit de binnenstad verdwijnen, maar voor welk probleem is dit een oplossing? Op termijn is zo’n eenzijdige blik van het gemeentebestuur is schadelijk voor de ontwikkeling van Hoorn.

Onze zorg voor de binnenstad betreft ook de openbare ruimte in het centrumgebied, de omgeving van stations, de wijkwinkelcentra waar regels aan de laars gelapt worden. Vorig jaar heeft de VVD aandacht gevraagd voor de beeldkwaliteit van het cameratoezicht en wij zijn tevreden dat onlangs is besloten meer en betere camera’s aan te schaffen. Desondanks constateren we dat Stadstoezicht niet voldoende capaciteit heeft om daar goed toezicht te houden en daarom dienen wij samen met de SP een amendement in om meer geld beschikbaar te maken voor deze belangrijke taak. Dit is een goede aanvulling op het cameratoezicht.

De ontwikkeling van de haven heeft in deze bestuursperiode tot vertraging en verwarring geleid. De raad heeft een motie van VVD, PvdA en D66 aangenomen waarin gevraagd werd om te komen met een voorstel inzake de Rede van Hoorn. Dit college heeft deze kans om zeep geholpen door een verkokerde benadering van het vraagstuk en de VVD heeft weinig hoop dat hier nog vooruitgang wordt gemaakt. Bij de schetsen die aan de raad werden gepresenteerd ontbrak volledig het bijbehorende verkeersplan. Onbegrijpelijkdat  zo’n essentieel  onderdeel ontbrak. Weer werd een wethouder door de raad tot de orde geroepen, een noodverband werd aangelegd in de vorm van busjes. Deze pilot loopt een jaar. De VVD wil uiterlijk voor de begrotingsbehandeling 2018 weten hoe en op welke wijze de bussenproblematiek definitief tot het verleden behoord.

Actueel is de grote overlast van wier/ fonteinkruid in het Hoornse Hop. Wat doet u daar aan? En kunt u misschien met behulp van drones beter bepalen waar gemaaid moet worden?

Ten slotte het stadsstrand. De raad heeft daar al geruime tijd een besluit over genomen, maar tot nu toe is er nog geen enkel zicht op een start van de aanleg. Wat doet u er aan om de aanleg van het stadsstrand te bespoedigen?

De omvorming van het groen in de wijken van Hoorn wordt door veel wijkbewoners ervaren als een teruggang in de kwaliteit van de leefomgeving. En daar zijn we het als VVD mee eens. Wij hebben dan ook samen met andere partijen een motie opgesteld om dit terug te draaien. Wij zouden ook graag zien dat bewoners zelf meer invloed krijgen bij het onderhoud zelf en dat stimuleert in het groenplan dat wordt opgesteld.

De VVD vindt integratie van vluchtelingen met een status van groot belang. Tijdens de werkbezoeken is gebleken dat er in Hoorn het nodige schort aan de deelname van jongeren in die groep. Er moet veel meer gekeken worden naar de individuele begeleiding en ontwikkelingsmogelijkheden. De VVD voorziet anders dat de integratie mislukt. Daarom dienen wij op dit onderwerp samen met andere partijen een motie in die oproept tot betere samenwerking.

Voorzitter,

Ik signaleer bij de behandeling van deze Kaderbrief een ongemakkelijke ontwikkeling, namelijk dat de financiële ruimte die is ontstaan voor een groot deel wordt ingezet voor allerlei losse onderwerpen die nu per amendement of motie worden vastgelegd. Dat heeft m.i. ook te maken met de versnipperde en verwarrende  koers die dit college vaart. Het ontbreekt aan samenhang en dan ontstaan er gaten die ad hoc ingevuld worden. Laten we met z’n allen verstandig zijn en niet al te snel al het geld gaan uitgeven.