Schriftelijke vragen over het niet verlenen van bouwvergunningen in de binnenstad

Hoorn, 20 juli 2017

Geacht college,

Tijdens de raadsvergadering van 11 juli jl. is het collegevoorstel voor de invoering van een “nulvergunningenbeleid” van parkeren voor nieuwbouwplannen in de binnenstad niet in behandeling genomen.  Tegelijkertijd is door de gemeenteraad  een motie van VVD en Fractie Tonnaer om uiterlijk 26 september a.s. een raadsvoorstel in te dienen verworpen. In de motie wordt opgeroepen de bouwverordening aan te passen, buiten het bestaande parkeer-vergunningenbeleid, zodat alsnog diverse bouwvergunningen voor de realisering van woningen verleent kunnen worden.

Door deze twee beslissingen is de noodzakelijke vergunningverlening van de bouwplannen in de binnenstad muur vast komen te zitten, terwijl het voor de levendigheid, (sociale) veiligheid, economie en de woningbouw noodzakelijk is dat spoedig bouwvergunningen verleent worden.  Onze fracties vinden deze situatie onacceptabel.

Tot nu toe wachten ongeveer 10 bouwplannen van nieuwbouw, renovatie en wonen boven winkels op goedkeuring terwijl met de goedkeuring van de bouwplannen ongeveer  80 woningen gerealiseerd worden.  Een enorme verrijking van de binnenstad.

Door het niet realiseren van de bouwplannen mist de gemeente Hoorn o.a. inkomsten uit bouwleges, onroerendezaakbelasting en rioolheffing van ongeveer 80 woningen meer in de binnenstad.  

Winkeliers en horecaondernemers hoeven voorlopig niet te rekenen op ongeveer 200 consumenten-bewoners extra in de binnenstad.

Door het niet verstrekken van bouwvergunningen toont het college B&W aan zich meer te bekommeren over parkeervergunningen dan over de inkomstenderving, woningbouw, verbetering van de veiligheid en de groei van de economie in de binnenstad.

Om uit de impasse te raken is het nodig alsnog zo snel mogelijk bouwvergunningen te verlenen.  Wij willen verder van het college weten hoe groot de financiële schade is die de gemeente Hoorn zichzelf toebrengt door het niet verlenen van bouwvergunningen. Er moeten juridische middelen zijn, om te werken binnen de grenzen van de bouwverordening, bijvoorbeeld door vast te stellen dat de omgevingsvergunning wordt verleend in afwijking van het bepaalde in de bouwverordening. Dit kan als het voldoen aan de parkeerbepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit. Onze fracties willen het college oproepen om zo mogelijk deze bepalingen in te zetten of op eigen gezag in de vergunningverlening te verwerken. Bijvoorbeeld voor het V&D gebouw aan de Nieuwe Noord waar meerdere appartementen zijn gepland, is duidelijk dat een parkeernorm daar niet KAN worden gerealiseerd gezien de omgevingsomstandigheden.

De fracties VVD en Fractie Tonnaer vragen bijzondere aandacht voor de bouwplannen Nieuwendam 19 en 20. Op deze plek stonden ooit de graanpakhuizen De Zeevaart en De Dolphijn uit de 17de eeuw.  In 1942 zijn de twee pakhuizen gesloopt.  Bijna 60 jaar lang wordt door particulieren en historische organisaties gepleit voor bebouwing  op de vergeten en lege bouwkavels aan de Nieuwendam. Daarom verwachten wij dat het college de bouwplannen  goedkeurt en daarmee de Nieuwendam na 75 jaar weer compleet wordt.

 

Volgens artikel 36 van het RvO  stellen wij u de volgende vragen:

1.      Hoe lang liggen de bouwplannen al in het stadhuis te wachten op behandeling. Hoeveel kosten zijn hiermee gemoeid, aan gemeentezijde, en hoeveel inkomsten derft de gemeente. Kunt u aangeven hoe groot de lange termijn inkomstenderving is van onroerendezaakbelasting en leges-kosten specifiek, alsmede de imagoschade van de gemeente als gevolg van de trage afhandeling van bouwprojecten;

2.      Door het niet verlenen van bouwvergunningen in relatie tot het verstrekken van parkeervergunningen is er een impasse ontstaan. Hoe denkt het college het vastgelopen proces voor de verlening van bouwvergunningen in beweging te krijgen;

3.      Is het college in staat en van plan om bepalingen in te roepen in het kader van de vergunningverlening waarmee de parkeernormen vanwege bijzondere omstandigheden niet hoeven te worden toegepast oftewel, is het college in staat en bereid deze bureaucratie te doorbreken;

4.      Hoeveel bouwaanvragen zijn precies voor hoeveel woningen aangevraagd en wanneer is de oudste en jongste aanvraag ingediend;

5.      Over eenvoudige aanvragen voor een bouwvergunning wordt binnen 8 weken beslist. Moeilijke aanvragen moeten binnen 6 maanden behandeld worden. Hoe groot is de kans dat de beslistermijnen over reeds ingediende bouwplannen overschreden worden met gevolg dat vergunningen automatisch verleent worden. Legt het college wel voldoende bestuurlijke daadkracht aan de dag. Waarom is er niet eerder een besluit aan de raad voorgelegd;

6.      Hoe groot is de kans dat vergunning-aanvragers hun geduld verliezen en schadeclaims indienen en juridische stappen zetten tegen de gemeente Hoorn. Vinden er al gesprekken plaats tussen de aanvragers voor een bouwvergunning  en het college;

Vriendelijke groet,

Roger Tonnaer, namens Fractie Tonnaer

Bert van Dijkhuizen, namens fractie VVD