Datalek bij de gemeente Hoorn van privacy gevoelige gegevens van kwetsbare leerlingen. VVD stelt schriftelijke vragen

Geacht College,

Op 13 februari 2017 stelde de VVD artikel 36 vragen over een datalek van vertrouwelijke gegevens van leerlingen van Oscar Romero. Deze vragen zijn op 13 maart 2017 beantwoord en een van de antwoorden was dat de gemeentecontact heeft gehad met het Tabor College teneinde herhaling te voorkomen.

Op 3 oktober jl. publiceerde RTL nieuws een artikel waarin melding werd gemaakt van het feit dat er gevoelige gegevens van kwetsbare kinderen op straat lagen. 35 gemeenten, waaronder de gemeente Hoorn, zijn de fout in gegaan met de verwerking van privacygevoelige informatie van kinderen in het speciaal onderwijs. Namen, huisadressen, geboortedata, medische gegevens, telefoonnummers en schooladressen van kwetsbare kinderen zijn bij aanbestedingen voor speciaal leerlingenvervoer openbaar gepubliceerd. In het artikel werd de gemeente Hoorn apart benoemd als een gemeente die ook namen van leerlingen heeft gepubliceerd.

Per brief van 29 september jl. werd de Gemeenteraad  van Hoorn door burgemeester Nieuwenburg ingelicht over dit gebeuren. In ons geval gaat het om gevoelige gegevens van maar liefst 151 Westfriese leerlingen. De burgemeester geeft in deze brief aan dit enorm te betreuren en dat dit niet had mogen gebeuren.

De VVD fractie heeft over dit onderwerp echter nog de volgende vragen:

1.   Het gaat om 151 leerlingen waarvan er van 28 individuele leerlingen ook informatie over hun zorgindicatie (zoals een elektrische rolstoel) door de gemeente Hoorn is opgenomen maar destijds niet is verwijderd.

1.a.    Waarom is het dat dit bij de gemeente Hoorn niet is gebeurd en bij 330 andere gemeenten wel?

1.b.    Tevens vraagt de VVD zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren. Was dit onoplettendheid, laksheid, onwetendheid of anderszins?

2.   Door de reeds genomen maatregelen (er worden geen persoonsgegevens meer gepubliceerd) gaat het College er vanuit dat dit datalek niet meer kan voorkomen. De maatregelen betreffen het zes ogenprincipe en andere verscherpte veiligheidsmaatregelen.

2.a.    Wat houden die andere verscherpte veiligheidsmaatregelen in?

2.b.    Welke garantie kan het College afgeven dat dit datalek of andere datalekken door de gemeente Hoorn  ten aanzien van privacy gevoelige gegevens over leerlingen niet meer zullen voorkomen?

2.c.    Bent u er van op de hoogte dat de Tweede Kamer op 10 oktober de motie Becker heeft aangenomen die regelt dat gemeenten via een standaard zo snel mogelijk het anonimiseren en beveiligen van leerling gegevens op orde hebben en verwacht u dat dit een oplossing gaat geven om datalekken te voorkomen?

3.    In hoeverre heeft u de ouders van de betreffende leerlingen geïnformeerd over het datalek en de door u getroffen maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen?

4.    Heeft u reactie(s) van de ouders van deze leerlingen gekregen en zo ja, kunt u aangeven wat de reacties waren en hoe u hierop gaat reageren.


Graag uw reactie.