ALGEMENE POLITIEKE BESCHOUWINGEN 31 oktober 2017 - Betoog van VVD fractievoorzitter Marjon van der Ven

Voorzitter, leden van de gemeenteraad, college en belangstellenden,

Voordat ik met de AB begin wil ik toch even iets zeggen over de bizarre rollercoaster die de afgelopen weken binnen politiek Hoorn heeft plaatsgevonden. Dit omdat het om landelijke partijen gaat en het aanzien van de Hoornse politiek. Een goed spel Monopoly was er niets bij. Maar waar je bij “Monopoly” aan het einde van het spel elkaar de hand schud en met elkaar verder praat en verder gaat, werd de fractie van de SP de mond gesnoerd, of liever gezegd dicht geniet, door de SP van deelname aan de komende verkiezingen uit te sluiten.

Ook al zijn VVD en SP het politiek vaak met elkaar oneens, de SP Hoorn heeft de afgelopen jaren laten zien een betrouwbare partij te zijn. Een fractie waar afspraak – afspraak is en die bestuurlijke verantwoordelijkheid durfde te nemen. Kortom, een partij waar, ook wij als VVD, mee samen zouden kunnen werken. Niet slim van U (daar in Den Haag) en niet fair richting de Hoornse SP, die wij overigens wel regelmatig met hun tomatenschuursponsjes op de markt zagen staan.

 

Dan de perikelen binnen de PvdA. Dat was geen spelletje Monopoly meer, maar eerder Risk, waarbij de opdracht was: versla het rode leger. Wij hebben de voormalige PvdA-fractie de afgelopen jaren ervaren als gedegen, constructief en open minded. Maar wij hebben ook gezien dat de samenwerking met hun wethouder niet goed liep, dat men het soms niet met elkaar eens was en dat de fractie de partij wilde door- ontwikkelen. Ook hier geldt: jammer dat dat zo gelopen is.

 

(Richting Sociaal Hoorn) U heeft heel wat negatieve reacties over u uitgestort gekregen in de afgelopen weken, maar u heeft geen één keer de vuile was buiten gehangen. Daar hebben wij groot respect voor.

Maar het is heel jammer dat Hoorn twee lijnen vanuit Hoorn naar de landelijke politiek in Den Haag kwijt is.

 

Dan nu over naar de allerlaatste Algemene Beschouwingen voor de verkiezingen. De VVD wil alle ambtenaren bedanken voor het vele werk dat deze nieuwe begroting met zich mee heeft gebracht. En complimenten voor de digitale versie van de begroting.

Het college geeft in de begroting aan dat zij zich in 2018 richt op het afmaken van lopende dossiers. Nu is het gebruikelijk dat colleges bij het aanbieden van de laatste begroting voor de verkiezingen, niet over hun graf heen regeren en een beleidsluwe begroting aanbieden. Maar niet dit college. U heeft 4 jaar alle kans gehad om ieder punt uit het coalitieakkoord op te pakken en uit te voeren. Bij deze begroting, 5 maanden voor een nieuwe bestuursperiode, stelt u voor om nog wat nieuwe dossiers op te pakken.

 

Wij geven dit college mee: maak de lopende dossiers waar brede politieke steun voor is af, maar ga geen nieuwe of politiek gevoelige dossiers meer oppakken. Laat dat over aan een nieuwe raad, een nieuwe coalitie en een nieuw college.

Wij komen samen met de Fractie Tonnaer met een motie over het stopzetten van de herontwikkeling van het Kerkplein.

 

Er zijn natuurlijk heel veel onderwerpen waar wij als VVD wat van vinden en wat over zouden willen zeggen, maar gelet op de tijd, hebben we ons beperkt tot een paar onderwerpen.

 

Na 7 jaar van bezuinigingen, sluit de begroting 2018 met een klein positief resultaat. Hoorn staat er gelukkig financieel weer wat beter voor, ook in de komende jaren. De wijze waarop landelijk, maar ook in Hoorn met de bezuinigingen is omgegaan, heeft zijn vruchten afgeworpen. Wij complimenteren het college hiermee.

 

Als VVD vinden wij dat, nu het financieel beter gaat met Hoorn, ook de  inwoners hier van moeten profiteren.

Een van de keuzes die de VVD daarin zou willen meegeven is verlaging van de lokale lasten. De VVD vindt dat er goed gekeken moet worden naar onder meer de tarieven van het CAW, ook in regionaal verband. Want hoe kan het dat er ook regionaal zoveel verschillen zijn? Hiervoor hebben wij, met de andere VVD-fracties in Westfriesland, een motie opgesteld over het laten uitvoeren van een onderzoek door de 4 rekenkamers in de regio om samen een onderzoek te doen naar de wijze waarop de afvalstoffenheffing in de 7 gemeenten tot stand komt en inzichtelijk te maken welke factoren daarbij van invloed zijn.

 

Mensen durven, zowel privé als zakelijk, weer plannen te maken voor de toekomst en te investeren in bijvoorbeeld de aankoop of verbouw van huizen of bedrijven. Hoorn gaat ook mee in die opgaande lijn. Dat is goed nieuws. Maar niet alle branches groeien daarin mee. De detailhandel in Hoorn heeft het nog steeds zwaar. Dat kun je zien aan bv de leegstand in de binnenstad.

In het coalitieakkoord  wordt “het behouden van de functie van Hoorn als koopstad & het terugdringen van de leegstand in de binnenstad “ als speerpunt benoemd. Het college had allerlei maatregelen kunnen nemen om de retail te stimuleren. Maar veel winkels staan nog steeds leeg en ondernemers mokken over te weinig actie vanuit de gemeente.

Terwijl ondernemers de leegstand op een creatieve wijze proberen te verhullen door het aankleden van etalages van leegstaande winkels en initiatieven om mensen naar Hoorn te trekken, geeft de gemeente nul op het rekest. Bij ideeën over “hanging baskets”, omdat dan de lantaarnpalen zouden gaan roesten of we sturen ze een rekening van > € 500 omdat er één weekend een ballonnenkolom naast de entree van een winkel stond. Beste college, dat kan toch niet de bedoeling zijn? De ondernemers werken zich een slag in de rondte om de stad aantrekkelijk te maken. En met dergelijke reacties stuur je ieder initiatief direct de ijskast in. 

 

De VVD wil meer aandacht voor veiligheid. In de begroting staat aangegeven dat Hoorn veiliger geworden is. En dat klopt op grond van de harde cijfers ook. Maar uit de monitor Waarstaatjegemeente blijkt dat de beleving van onze inwoners over de veiligheidssituatie in Hoorn, juist slechter geworden is. Mensen voelen zich niet veilig in hun eigen wijk, in hun eigen omgeving. U heeft vast het artikel van de wijkagent in het NHD gelezen over de te krappe bezetting bij de politie en de consequenties die dat met zich meebrengt. Als gemeente gaan wij niet over de formatie van de politie, maar de VVD vindt dat we als gemeente meer moeten doen aan het verbeteren van de veiligheid & het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Bijvoorbeeld door het meer inzetten van mobiele camera’s en meer toezicht in de wijken. Maar ook de relatie veiligheid en volksgezondheid vindt de VVD belangrijk. Wij zullen samen met de Fractie Tonnaer een motie over het rubbervrij maken van de kunstgrasvelden indienen.

 

Verder vragen wij aandacht voor de groep personen met verward gedrag. De VVD maakt zich daar grote zorgen over. De politie heeft te maken met een flinke toename van het aantal meldingen waarbij personen met verward gedrag betrokken zijn en die worden opgevangen in politiecellen. Ook het vervoer van personen met verward gedrag die geen strafbare feiten hebben gepleegd, baart ons zorgen. De politie is er niet voor het vervoeren van verwarde personen in een politieauto. Deze mensen zouden met een psycholance, onder begeleiding van een psychiater, vervoerd moeten worden naar een instelling en niet naar een politiecel... Dat moet echt anders. Dat geeft én de politie meer ruimte én het is humaner richting deze patiënten.

 

Dan voorzitter, het begrip duurzaamheid. Niet bepaald een item dat de gemiddelde VVD’er hoog op de prioriteitenlijst had staan. Maar dat verandert. Want nu zelfs grote windmolenparken op zee zonder subsidie kunnen worden aanbesteed en de consequenties van de klimaatverandering ook in Hoorn merkbaar worden, wordt zelfs de meest verstokte VVD’er wakker.  

Er is de afgelopen jaren via Puur Hoorn ingezet op mn bewustwording en maatregelen bij nieuwbouw, renovaties en wijkaanpakken. De VVD is van mening dat de gemeente meer kan doen om de consequenties van de klimaatverandering, aan te pakken. Zo denken wij bijvoorbeeld aan het afschaffen van leges bij aanvragen voor het verduurzamen van woningen of bedrijfspanden.

 

Als laatste punt het sociaal domein. De overgang van taken van het Rijk naar de gemeente in 2015  is op zich goed verlopen. Maar er valt nog heel veel te winnen op het gebied van de transformatie en het écht integraal werken binnen het sociaal domein en andere beleidsvelden. De VVD is van mening dat we meer moeten werken vanuit het principe één gezin, één plan, één regisseur en méér aandacht zouden moeten hebben voor het preventieve jeugdbeleid met als doel de instroom in de zwaardere jeugdzorg te verminderen.

 

Voorzitter, ik beëindig de eerste termijn.

Er zijn nog een aantal moties die we samen met andere partijen zullen indienen of ondersteunen.