Column Jan van Ossenbruggen over opvallende zaken bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018

OPVALLENDE ZAKEN

BIJ DE AANLOOP NAAR DE GEMEENERAADSVERKIEZINGEN 2018 

De laatste column van 2017 gaat over enige opvallende zaken die ik tegen kwam bij de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

 Als voorbode op de komende gemeenteraadsverkiezingen verrasten de lokale media ons verschillende keren met nieuwe kandidatenlijsten. In tegenspraak met wat ons door de politiek recensenten wordt voorgehouden, hebben de politieke partijen kennelijk weinig problemen met het rond krijgen van de kandidatenlijst. Vrijwel alle partijen presenteren een lijst van meer dan tien kandidaten. Maar is hier sprake van politiek geïnteresseerden of zijn de lijsten op een andere manier tot stand gekomen? Ik heb me er over verbaasd dat verschillende politieke partijen via de lokale bladen en sociale media mensen benaderden of zij interesse hadden gemeenteraadslid te worden. Speciale kennis was niet noodzakelijk.

En wanneer gevraagd wordt wie deze mensen zijn, is het antwoord: “ze zijn gekend en bekend en verdere screening is niet nodig”.  Er zijn echter ook partijen die voorzichtiger opereren en al vier jaar bezig zijn met de werving van politiek geïnteresseerde kandidaten. Voor beiden is het van belang, dat gekandideerde raadsleden via een bewijs van goed gedrag (VOG) worden gescreend. Screenen is nooit 100% waterdicht, maar het is niet voor niets dat de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden waarschuwt dat bij onvoldoende screenen het gevaar voor criminele infiltratie van raadsfracties niet denkbeeldig is.

Het behoeft geen betoog, dat wanneer deze lieden beschikken over vertrouwelijke informatie betreffende bestemmingsplannen, vergunningen, bestrijding van misdaad, etc., de gevolgen niet zijn te overzien.

Maar is het aannemelijk dat alle kandidaten de rol van volksvertegenwoordiger willen gaan vervullen? Ik denk het niet. Want het is een soort folklore geworden om kandidaten op de lijst te plaatsen die per definitie niet van plan zijn een zetel in de raad te gaan bezetten.

Dit lijkt verdacht veel op misleiding, want personen die zich willens en wetens kandideren, maar niet in aanmerking willen komen voor het raadslidmaatschap, strooien de kiezers bewust zand in de ogen. Het is jammer dat de meeste politieke partijen  geen enkel bezwaar zien in het “pimpen en opleuken” van hun kandidatenlijsten, sterker nog , het is bijna een “goed electoraal” gebruik geworden.  Ik denk dat we hier allemaal eens goed over na moeten denken of we dit wel willen. Campagne voeren voor je partij is goed, maar blijf wel eerlijk en zet je niet op de kieslijst als je niet van plan bent in de raad plaats te nemen.

Tenslotte viel mij op, dat er zo weinig jongeren zijn gekandideerd. Vooral de leeftijdscategorie twintigers is nauwelijks vertegenwoordigd. Dit heeft tot consequentie dat,  wat leeftijdsopbouw betreft,  geen sprake is van een goede afspiegeling van de samenleving. Het was dan ook een aangename verrassing, dat bij de vaststelling van de kandidatenlijst van VVD, enige jonge mensen van onder de dertig op een verkiesbare plaats stonden. Hierdoor is een evenwichtige leeftijdsopbouw mogelijk voor een nieuwe fractie en dat heeft grote voordelen. Jonge politiek geïnteresseerde mensen kijken met een frisse blik naar het bestuurlijk functioneren van het gemeentelijk apparaat. Zij staan midden in de praktijk van het dagelijks leven en zijn vertrouwd met eigentijds taalgebruik, internet, digitale dienstverlening en sociale media. Jongeren bekijken alles vanuit een ander perspectief en  benaderen politieke problemen vanuit hun eigen belevingswereld.

Al communiceren jongeren op een andere wijze dan oudere fractieleden, ook zij worstelen met maatschappelijke vraagstukken zoals veiligheid, criminaliteit, radicalisering, milieu, arbeidsmarkt, zorg, gebrek aan sociale samenhang tussen ouderen en jongeren, etc.

Vraagstukken die niet gebonden zijn aan leeftijd en bij de komende gemeenteraadsperiode hoog op de politieke agenda staan. Maar in de debatten over de toekomst wordt de stem van jongeren niet of nauwelijks gehoord. Het wordt tijd dat de politiek gaat beseffen dat niet alleen ouderen, maar alle generaties zich druk moeten maken over deze maatschappelijke belangen, anders verspelen we de betrokkenheid van onze jongeren.

               Ik wens u allen prettige feestdagen en

                             een voorspoedig 2018.