0,1 Verkiezingsprogramma 2018-2022

Inleiding verkiezingsprogramma

 

Hoorn: gewoon doén!

 

 

Beste inwoners van Hoorn,

 

Voor u ligt UW verkiezingsprogramma van de VVD-afdeling Hoorn.

 

Met nadruk op UW programma. Al in 2016 kwam u overal de VVD tegen met sandwichborden waarop u kon aangeven wat u belangrijk vindt voor onze mooie stad. De VVD vindt het belangrijk om te luisteren naar de kiezers en dit is wat we dan ook gedaan hebben. Dankzij uw hulp heeft de VVD een programma waar iedere zich liberaal voelende inwoner van Hoorn zich in kan herkennen.

 

Wat heeft u ons zoal verteld?

Dat liberale mensen het belangrijk vinden dat de overheid duidelijke regels stelt, maar dat de overheid er ook voor moet zorgen dat deze regels voor iedereen gelden en door iedereen worden nageleefd. Dat mensen het uitstekend vinden dat we in een verzorgingsstaat wonen, maar dat misbruik van uitkeringen moet worden bestraft. Dat liberale mensen het prima vinden om belasting te betalen, maar werken moet blijven lonen. Dat de overheid verantwoordelijk is voor veiligheid, maar dat je soms het gevoel hebt dat je niet altijd meer veilig over straat kunt. Dat mensen de eigen identiteit van kern en stad belangrijk vinden, maar dat hoofzaken als goed wonen, goed ondernemersklimaat en een goede bereikbaarheid alleen door samenwerking met andere gemeentes in Westfriesland te realiseren zijn.

 

Kortom, liberale mensen die in Hoorn wonen zijn nuchtere hardwerkende mensen die gewoon doen. Daar past dit verkiezingsprogramma prima bij.

 

Op 21 maart 2018 kunt u samen met de VVD gewoon doén. 

 

Doet U mee?

 

René Strik

Bestuur VVD Westfriesland  

 


Ik wil leven in een omgeving…

 

1. …Waar het prima leven is

 

Van jong tot oud, een fijne samenleving voor allemaal.

 

1.1 …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen

 

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.

 

Ø  We willen dat er voldoende woningen zijn voor starters en jongeren én vooral in het middensegment. Er moet daarom meer gebouwd worden in Hoorn. Zowel koop- als huurwoningen. De VVD wil onze jongeren en jonge gezinnen behouden voor Hoorn. Middensegment woningen heeft Hoorn nodig om een gemêleerde stad te blijven waar verschillende inkomensgroepen en gezinssamenstellingen een plek kunnen vinden. De VVD wil daarom een actieplan middensegment.

Ø  Ten behoeve van ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe woonvormen.

Ø  Gesubsidieerde huurwoningen zijn er voor mensen die dat nodig hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties daarom aan op ‘scheefwonen’ van huurders en het actief stimuleren van de doorstroming. Zodat de sociale huurwoningen vrijkomen voor de juiste doelgroep.

Ø  Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn voor eenieder.

Ø  De VVD wil dat kleine omgevingsvergunningen volledig digitaal kunnen worden aangevraagd en getoetst. Aanvragen voor bijvoorbeeld een dakkapel, zonnepanelen of een bijgebouw kan de initiatiefnemer thuis via een webapplicatie volledig digitaal aanvragen en zelf toetsen. De initiatiefnemer vult een aantal vragen in en vervolgens toetst de webapplicatie de aanvraag aan het bestemmingsplan. Het resultaat is een vergunning. Deze flitsvergunning voor kleine omgevingsvergunningen wordt binnen 5 werkdagen verleend. Hoorn loopt hierin nog achter op andere gemeenten.

Ø  De VVD wil dat de inwoners zelf kunnen bepalen hoe zij hun woning willen bouwen, zonder ingewikkelde regels m.b.t. het uiterlijk van de woning. De VVD is voor meer welstandsvrij bouwen en het afschaffen van de welstandscommissie.

Ø  De nieuwe omgevingswet geeft aan dat de besluitvorming voor een bouwplan binnen 8 weken tot stand moet komen in plaats van de huidige 26 weken. De VVD wil dat in het belang van onze inwoners deze 8 weken termijn al in de komende collegeperiode wordt gerealiseerd.

Ø  Hoogbouw kan uitkomst bieden om aan de woningbehoefte te voldoen. Dit kan en mag op plekken waar dat past bij de omgeving, zoals rond het station. Op plekken waar het niet past, komt geen hoogbouw.

Ø  Waar hoogbouw wordt toegestaan heeft de VVD een vergroeningsambitie. In de omgeving of op het gebouw moet beplanting worden toegevoegd, bijvoorbeeld daktuinen, binnentuinen, groene atriums of gestapeld groen. Dit is goed tegen de hittestress in de stad.

Ø  De VVD wil het verloederen van panden actief tegengaan. Vervallen panden veroorzaken verloedering en zorgen voor onveilige situaties. We willen dat de gemeente samen met eigenaren komt tot een oplossing voor leegstaande gebouwen.

Ø  Leegstaande gebouwen bieden ook mogelijkheden voor nieuwe woningen. De gemeente moet actief samenwerken met eigenaren van leegstaand vastgoed om tot (her)ontwikkeling te komen. Dit geldt ook voor leegstaande ruimten boven winkels.

Ø  Waar regels of bestemmingsplannen transformatie van leegstaande winkels of kantoren naar woningen in de weg zitten, moet de gemeente de regels aanpassen.

 

1.2 …Waar je afval makkelijk kwijt kunt en straten schoon zijn

 

We wonen graag in een schone en leefbare stad. De VVD vindt dit heel belangrijk en wil daarom dat de (openbare) straten en stoepen vaker worden geveegd en schoongemaakt. Dat houdt onze stad aantrekkelijk. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen straat en buurt. De gemeente gaat ‘verrommeling’ en vervuiling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker.

 

Ø  Afvalscheiding is in onze gemeente al ver gevorderd. We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus willen we dat afval gescheiden wordt opgehaald. De VVD wil geen verdere uitbreiding van het aantal afvalbakken per huishouden.

Ø  De VVD wil investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte in de wijken, parken en binnenstad. In de binnenstad zal dit de cultuurhistorische waarde versterken. De straten worden meer geveegd, de prullenbakker vaker geleegd. Straatmeubilair dient heel te zijn en passend in de omgeving.

Ø  Het beheer en de kwaliteit van het groen kan en moet beter. Waar mogelijk wil de VVD dat er ecologisch wordt beheerd, zodat Hoorn groen en zo gezond mogelijk is.

 

1.3 …Waar je kunt genieten van een duurzame en groene stad

 

We vinden het belangrijk om zuinig en goed om te gaan met energie, water en het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkelingen. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures.

 

Ø  Hoorn zal een energietransitie naar energie uit wind, zon en water doormaken. Waarbij de energietransitie een noodzaak is en daardoor zal de samenleving en leefomgeving in velerlei opzichten essentieel veranderen. De gemeente Hoorn zou op het terrein van deze energietransitie moeten insteken op projecten die in samenwerking met andere participanten, waaronder inwoners en lokale bedrijven, tot stand kunnen komen. Elk –vernieuwend – initiatief verdient een serieuze kans qua afweging van belangen en haalbaarheid.

Ø  Straten staan vaker blank en kelders lopen vaker onder. Dit komt onder andere door de toename van heftige regenval, als gevolg van de klimaatveranderingen en doordat zowel de openbare ruimte als tuinen bestraat zijn. Het toepassen van (innovatieve) waterbergingsmogelijkheden dient te worden gestimuleerd en regenwater en huishoudelijk afvalwater dienen zoveel mogelijk te worden gescheiden. De gemeente kan daarnaast particulieren initiatieven stimuleren, bijvoorbeeld met de aanschaf van watertonnen. 

Ø  Een gevarieerde groenvoorziening binnen de gemeente Hoorn draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. Om het groene karakter te waarborgen wil de VVD de openbare ruimte zo groen mogelijk inrichten.

Ø  De VVD is van mening dat de gemeente meer kan doen om de consequenties van de klimaatverandering, de hittestress in de stad en bedrijventerreinen en de wateroverlast, aan te pakken. Zo denken wij aan het afschaffen van leges bij aanvragen voor het verduurzamen van woningen of bedrijfspanden.

Ø  Veel planten en struiken zijn het afgelopen jaar verwijderd en vervangen door gras. Daardoor is de biodiversiteit en de leefomgeving verslechterd. Om de natuur te helpen wil de VVD de biodiversiteit in onze stad vergroten door het aanleggen van bomen, struiken en planten die passen bij de natuurlijke omstandigheden.

Ø  De VVD wil het Julianapark opwaarderen als ontmoetingsplaats voor jong en oud. Het park ligt fantastisch aan het Markermeer en biedt daarvoor unieke kansen.

Ø  De “verdwenen” prullenbakken moeten weer worden teruggeplaatst in de parken en de binnenstad. 

Ø  De VVD vindt dat een gemeente die duurzame ontwikkeling nastreeft zelf het goede voorbeeld moet geven. Door rendabel duurzaam te bouwen, zonne-energie en andere vormen van duurzame energie toe te passen bij de eigen activiteiten.

 

1.4 …Waar Hoorn weer bereikbaar is geworden

 

Iedere dag reizen we naar ons werk of school, naar familie of vrienden. We kiezen voor de auto, het openbaar vervoer, de motor of de fiets. Of we gaan gewoon lopen. Onze wegen zijn goed, onze treinen zijn veilig en er is ruimte voor fietsers. Maar tegelijkertijd hebben we nog steeds files, zijn treinen vertraagd of overvol en is de aansluiting op ander vervoer nog niet overal goed geregeld.

 

Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. Het is dan voor de VVD een doorn in het oog dat dagelijks het verkeer in Hoorn en het verkeer dat vanuit de regio of elders door of langs Hoorn moet vaak stil staat. Hoorn is slecht bereikbaar. Een ongewenst effect hiervan is dat onze stad minder aantrekkelijk wordt voor haar inwoners, toekomstige inwoners, ondernemers, instellingen en bezoekers.

Het aantal vervoersbewegingen zal door de groei van onze stad alleen maar toenemen. Het is belangrijk om dit mobiliteitsvraagstuk in goede banen te leiden. Daarom wil de VVD dat er voldoende geïnvesteerd wordt om Hoorn bereikbaar te maken en te houden.

 

1.5 …Waar verkeersknelpunten zijn verbeterd

 

De VVD wil de doorstroming in en rond Hoorn sterk verbeteren. Direct vanaf de A7 Hoorn in, begint de doorstroming te stokken. De provinciale weg heeft onvoldoende capaciteit om het verkeer in de spits aan te kunnen. Bij verkeerslichten stroopt het autoverkeer op. Bijvoorbeeld waar het verkeer de binnenstad in wil. Dit is niet alleen een ergernis voor de inwoners, bezoekers en ondernemers van Hoorn, maar ook voor mensen en bedrijven uit de regio. Met z’n allen staan we in dezelfde file. De doorstroming op de provinciale weg stokt vanaf de A7 tot voorbij het bedrijventerrein Hoorn 80. Zowel in de ochtend als in de avond en in beide richtingen.

 

Autoverkeer heeft moeite om in de wijken, de binnenstad en bedrijventerreinen te komen. Met name het verkeer dat de binnenstad in wil heeft het moeilijk, de huidige wegen bieden te weinig capaciteit voor bewoners van de binnenstad om met de auto fatsoenlijk bij hun huis te komen of voor bezoekers om een bezoek aan de binnenstad af te leggen. Verkeerslichten en spoorwegovergangen zijn daarbij bijzondere hindernissen.

 

Een ander ongewenst effect van de slechte bereikbaarheid van Hoorn is sluipverkeer door de historische binnenstad en over de linten. Dit sluipverkeer wekt niet alleen ergernis op van de bewoners, maar tast ook de leefbaarheid en de verkeerveiligheid aan.

 

Ø  De VVD wil de doorstroming op de Provinciale weg, de bereikbaarheid van de binnenstad en de verkeerveiligheid verbeteren en onderschrijft daarbij nog steeds de uitgangspunten van de Poort van Hoorn.

Ø  De VVD vindt dat er op korte termijn een nieuw onafhankelijk onderzoek moet komen om te bekijken hoe de verkeersknelpunten het beste opgelost kunnen worden. Wij staan open voor elke uitkomst van het onderzoek, ook als een tunnel de beste oplossing blijkt te zijn.

Ø  Vanzelfsprekend wil de VVD een verbreding van de A7 van Purmerend tot Hoorn zodat mensen sneller op hun werk zijn. In het kader van het project A7-corridor zullen wij daar bij de landelijke politiek sterk op aandringen.

Ø  De gemeente moet ruimte geven aan innovatieve ondernemingen die vervuilend vervoer terugdringen, zoals de bezorging van boodschappen, maaltijden en pakketjes per fiets of andere schone vervoersmiddelen.

Ø  Op belangrijke wegen wil de VVD dat werkzaamheden zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Er wordt vaker 24/7 gewerkt, uiteraard met aandacht voor de belangen van de omgeving

 

1.6 …Waar het parkeren gemakkelijk gaat

 

Ø  Het is voor leefbaarheid van onze stad van belang dat bewoners en bezoekers de auto goed en eenvoudig kunnen parkeren. In de binnenstad zijn parkeerplekken schaars. Geparkeerde auto’s op straatniveau verfraaien het historische straatbeeld niet in onze mooie binnenstad. De VVD wil daarom investeren in nieuwe parkeergarages. De locaties die de VVD op haalbaarheid wil onderzoeken zijn: de Noorder Veemarkt, het stationsgebied en de Vale Hen. Dit in combinatie met bebouwing. Bij de aanleg van nieuwe garages wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen als elektrische auto’s. Uitgangspunt is voor de VVD dat er geen parkeerplekken worden opgeheven voordat nieuwe parkeerplaatsen zijn gerealiseerd.

Ø  Verkeer dat op zoek is naar een parkeerplaats is schadelijk voor de stad: het schaadt de economie en de luchtkwaliteit en levert veel ergernis op. Met de moderne mogelijkheden is het goed mogelijk om dit zoekverkeer van dienst te zijn. De VVD wil daarom zo snel mogelijk een digitaal parkeerverwijssysteem waardoor auto’s, vanaf de A7 en de provinciale weg direct naar beschikbare parkeerplaatsen verwezen worden.

Ø  De VVD is voor gratis parkeren op de koopzondagen.

 

1.7 …Waar het openbaar vervoer beter op elkaar aansluit

 

Ø  Het belang van Openbaar Vervoer zal de komende jaren groter worden. De VVD is voorstander van het voornemen van de NS om de frequentie van de treinverbindingen tussen Hoorn enerzijds en Amsterdam en Alkmaar anderzijds te verhogen in een 10 minuten dienstregeling. In het kader van het project A7-corridor zullen wij ook daar bij de landelijke politiek sterk op gaan aandringen.

Ø  Ook staan wij positief tegenover het alternatieve van de NS om langere treinen in te zetten. De VVD wil zich daarom in de komende periode samen met de NS hard maken om de verlenging van de perrons te realiseren

Ø  Door een verbeterde dienstregeling wordt de functie van het NS-station in Hoorn als O.V.-knooppunt versterkt. Hoorn als verbindingsstation voor de regio. Bij een O.V.-knooppunt hoort een goede bereikbaarheid met de auto. Dat is nu niet het geval en daarom willen wij investeren in de doorstroming op de provinciale weg en de bereikbaarheid van het station. De P+R mogelijkheden voor reizigers worden daarmee beter benut.

 

1.8 …Waar fiets- en voetgangerspaden veilig zijn

 

De fiets hoort bij Hoorn. Het is een mooi, schoon en gezond vervoermiddel en de Hoornse fietsers verdienen in de optiek van de VVD veilige en ruime fietspaden en voldoende stallingsmogelijkheden. Onze speciale aandacht gaat uit naar veilige schoolroutes, en fietsroutes naar sportclubs en naar de linten in Blokker en Zwaag.

 

Ook voetgangers moeten voldoende ruimte houden in onze stad. Met extra aandacht voor ouderen en mindervaliden. Daarom wil de VVD de stoepen zoveel mogelijk vrijhouden van geparkeerde fietsen, scooters en andere obstakels. Daar waar mogelijk moeten stoepen worden verbreed, want volle stoepen zijn een belangrijk ongemak en maken het onveiliger voor voetgangers.

 

Ø  De VVD wil veilige, snelle en logische doorgaande fietsroutes, zodat fietsen in de stad aantrekkelijk is en blijft. Hierbij moet veel aandacht gaan naar veilige en snelle oversteekplaatsen van routes naar de binnenstad.

Ø  “Weesfietsen” worden na een eerdere waarschuwing verwijderd om zoveel mogelijk ruimte te houden in fietsstallingen voor fietsen die echt worden gebruikt. Fietsen die langer dan 4 weken gestald staan worden verwijderd.

Ø  De gemeente stimuleert concepten waar fietsen inpandig geparkeerd kunnen worden.

Ø  Bedrijven die hun vervoer, zoals bezorging, per fiets doen in plaats van per auto of brommer, krijgen alle ruimte.


Ø 

2. …Waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1 …Waar mensen volop de ruimte krijgen        

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat vaak verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil en buurtpreventie. De VVD juicht deze initiatieven toe. Dit sluit aan bij ons streven naar zelfstandigheid van inwoners en een krachtige en compacte overheid met gezonde financiën.

 

Ø  Juist doordat steeds meer mensen zelf ideeën hebben, vraagt dat ook om een andere rol van de overheid. Door het aanbieden van voorzieningen of het beschikbaar stellen van wijkbudgetten kunnen bewoners hun eigen plannen uitvoeren. Daarnaast is het belangrijk inwoners in een vroeg stadium te betrekken bij besluitvorming. We zijn van mening dat deelname van inwoners de oplossingskracht en daarmee de effectiviteit van besluiten juist kan versterken.

Ø  De VVD wil meer zeggenschap voor haar inwoners bij de inrichting van de woonwijken. Wij zien daarbij mogelijkheden voor bewoners, horeca en ondernemers in de binnenstad in relatie tot de herinrichting van het Kerkplein of door bewoners en bedrijven in de wijk Bangert en Oosterpolder actief te betrekken bij het inrichten van de vrijkomende groenstrook door de aanleg van de N23.

Ø  Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Het is daarom vanzelfsprekend dat de gemeente één digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.

Ø  De VVD staat voor een dienstbare gemeente met één loket, één aanspreekpunt voor bewoners die een aanvraag willen indienen. Documenten, relevante informatie die intern bij de gemeente beschikbaar zijn worden op afspraak in één keer aangeleverd.

 

2.2 ...Waar ondernemers volop de ruimte krijgen

 

Het gaat economisch weer beter in Nederland. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een aantrekkelijke omgeving. Een aantrekkelijke binnenstad en (buurt)winkelcentra zijn van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Om de leegstand in de binnenstad en (buurt)winkelcentra tegen te gaan dient er een integrale leegstandsvisie te komen.

 

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels.

 

De gemeente streeft na dat aanvragers van kleine, simpele vergunningen binnen vijf werkdagen deze verleend krijgen.

 

Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel of horecagelegenheid open of dicht gaat. Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig.

Ø  De VVD gaat uit van het ja, mits principe in plaats van nee, tenzij. Initiatiefnemers kunnen plannen uitvoeren, tenzij in strijd met de veiligheid of goede ruimtelijke ordening.

Ø  De gemeente betaalt facturen van ondernemers binnen dertig dagen.

Ø  We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan om te voorkomen dat ondernemers opnieuw een hele procedure moeten doorlopen.

Ø  Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een meldingsplicht of algemene regels.

Ø  De VVD wil meer mensen en meer ruimte in de stad bieden om te ondernemen. Het Zevenhuis is hier een goed voorbeeld van. Daarnaast zien wij kansen voor nieuwe (innovatieve) bedrijven waaronder startups. De gemeente moet innovatie uitlokken door living labs mogelijk te maken in de stad, waar nieuwe technieken en toepassingen kunnen worden uitgeprobeerd. Hierbij worden niet alleen grote bedrijven en kennisinstellingen betrokken, maar wordt juist ook verbinding gemaakt met kleinere ondernemers en winkeliers.

Ø  Het MKB kan soms moeilijk aan (start)financiering komen. De gemeente moet haar positie gebruiken om banken of andere mogelijke financiers te betrekken bij ondernemersnetwerken voor het MKB.

Ø  Ondernemers hebben vaak vergunningen nodig van de gemeente. Het aanvragen van een vergunning moet zo simpel mogelijk zijn. Als er in een situatie niets is veranderd moet een vergunning simpel kunnen worden verlengd, zodat wordt voorkomen dat ondernemers eenzelfde vergunning steeds opnieuw moeten aanvragen.

Ø  Aan het werk. De meeste werklozen willen graag aan het werk. De beste manier om dat voor elkaar te krijgen, is zorgen dat er meer banen komen in Hoorn en onze regio. Daarnaast wil de VVD investeren in een integrale en resultaatgerichte aanpak van werkloosheid (zowel voor jong en oud).

Ø  De gemeente moet stimuleren dat ondernemers mensen (uit de kaartenbakken) van het UWV willen aannemen. Veel ondernemers die mensen in de bijstand een kans willen geven, raken nu verward in databanken en procedures. De VVD wil ondernemers stimuleren om mensen die in een bijstandsuitkering zitten aan te nemen door het aanbieden van een premie, of door de stimuleringsregeling voor vijftig plussers uit te breiden naar mensen die langere tijd in een bijstandsuitkering zitten.

Ø  De gemeente moet het MKB helpen om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de aanpak van (jeugd)werkloosheid. Dat geldt zeker ook voor het aan het werk helpen van mensen met een handicap die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Ondernemingen zijn vaak te klein om de juiste begeleiding te geven. Want behalve het aanleren van vakvaardigheden moet er ook aandacht zijn voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden. Ook moet er oog zijn voor problemen ‘achter de voordeur’, zoals schulden. De VVD wil daarom dat er een poule van begeleiders komt die werkloze jongeren voor een periode van 3 tot 6 maanden ondersteunt op de werkvloer bij het MKB en daarmee de werkgevers ontzorgt. Die kunnen dan hun tijd en energie steken in het ondernemen en het bijbrengen van vakgerichte vaardigheden.

Ø  Er is altijd behoefte aan vakmensen. De VVD wil dat de gemeente in samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven werkloze jongeren helpt begeleiden naar praktische en technische vakopleidingen.

 

 

2.3 …Waar toeristen volop genieten van onze prachtige stad

Hoorn is prachtig. Een stad met dorpen om trots op te zijn. Van de historische gevels in onze binnenstad en dorpslinten tot de schatten in de Hoornse musea, de stoomtram en de Halve Maen. Ook in de haven is de VOC-geschiedenis nog overal zichtbaar. Hoorn met gezellige terrassen, winkelstraten en evenementen die mensen uit binnen- en buitenland aantrekt. De VVD is groot voorstander van stadpromotie en stadmarketing. Het goed ‘vermarkten’ van de historische binnenstad is daarbij een belangrijk speerpunt. Daarnaast moet ook gekeken worden naar de unieke verkooppunten van Hoorn zoals onze musea, de haven en prachtige historische panden.

 

Ø  De bereikbaarheid van onze stad over het water wordt een steeds groter probleem. Dit komt door overmatige groei van waterplanten in het Hoornse Hop zoals het fonteinkruid en Kranswier. Wij willen hier samen met Rijkswaterstaat een structurele oplossing realiseren.

Ø  Toeristen die onze stad bezoeken via de riviercruise worden gastvrij ontvangen in onze haven dan wel op de locatie schelpenhoek.

Ø  Toeristenbussen en campers worden geweerd uit de historische binnenstad.

Ø  De VVD is voorstander van de uitbreiding en opwaardering van het Westfries Museum.

Ø  De VVD ziet de komst van een stadsstrand aan het Hop als een kans het toerisme in Hoorn te vergroten. Dit stadsstrand dient goed bereikbaar te zijn en voorzien van ruime parkeergelegenheid. Het parkeerterrein bij het stadstrand kan in de toekomst ook gaan dienen als nieuw festivalterrein.

Ø  Terrasboten zijn een geweldige toevoeging aan de stad. Zolang ze de doorvaart en doorstroming van het water niet in de weg zitten, is hier wat de VVD betreft ruimte voor.


3. …Waar iedereen meedoet

 

Werk en salaris zijn de beste uitkering die er bestaat.

 

3.1 …Waar je met plezier naar je werk gaat

 

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving. Dat geldt ook voor de vele vrijwilligers en het werk dat zij verrichten.

 

Ø  Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan Hoornse en Westfriese ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.

Ø  Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken en het werk dat zij verrichten. Zij maken de gemeente een leukere plek om te wonen. De VVD wil dat de gemeente nadenkt op welke wijze we de vrijwilligers in het zonnetje kunnen zetten.

 

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.

 

Ø  De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, kan zijn of haar uitkering verliezen.

Ø  De VVD wil dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er financieel merkbaar op vooruit gaat. Armoederegelingen van de gemeente die dat belemmeren wil de VVD aanpakken. Daarom wil de VVD een verlaging van de inkomensgrens voor de individuele bijstand van 120% naar 100% van het wettelijk bijstandsniveau. Dit draagt bij aan vermindering van de armoedeval en dus een verhoging van de financiële vooruitgang als iemand weer gaat werken. Het geld dat de gemeente hiermee bespaard wil de VVD gebruiken om bedrijven met een premie te stimuleren uitkeringsgerechtigden aan een baan helpen.

Ø  Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden teruggevorderd.

 

3.2 …Waar leerlingen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan

 

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas. Goed en passend onderwijs zorgt ervoor dat onze kinderen zich kunnen ontwikkelen en een vak leren dat bij hen past.

 

Ø  De VVD wil dat de gemeente de komst van extra mbo- en hbo-opleidingen in de regio stimuleert. Wij denken daarbij in eerste instantie aan agribusiness, Seedvalley, de bouwsector en zorg. De VVD wil namelijk dat de gemeente zich hard maakt voor opleidingen van het mbo-/hbo-onderwijs waar specifieke vraag naar is vanuit het Westfriese bedrijfsleven.

Ø  Als er te weinig leerlingen zijn voor deze mbo- en hbo-opleidingen, wil de VVD dat de gemeente middelen beschikbaar stelt om de kritische ondergrens voor de school te garanderen. Onze regio heeft immers behoefte aan de goed geschoolde werknemers.

Ø  Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat leerlingen goed voorbereid worden op hun baan voor later.

Ø  De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor leerlingen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school zoals ‘kiss and ride’ parkeerplekken bij school.

Ø  School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er mogelijkheden in of nabij het schoolgebouw zijn die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen op gebied van muziek, sport en cultuur.

Ø  School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. Hierin moeten scholen, gemeente en politie goed samenwerken.

Ø  Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.

 

3.3 …Waar iedereen goede zorgt krijgt

 

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.

 

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.

 

Mensen die zorg nodig hebben, horen goede zorg te krijgen zonder dat zij zich druk hoeven te maken of ze wel of niet bij het juiste loket aankloppen en dat zij zelf keuzes mogen maken over de juiste zorgaanbieder. Dat moet goed geregeld zijn. Het burger initiatief van de stichting Zorg, Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) is in de visie van de VVD een voorbeeld om de stem van de burgers in dit proces te versterken.

De VVD vindt dat de gemeente meer moet inzetten op preventie. Daarom vinden wij het belangrijk om samen met de professionals preventief jeugdbeleid op te stellen. Door meer te investeren aan de voorkant, hopen we, een beroep op zwaardere jeugdhulp, te verminderen. Hoe eerder problemen worden gesignaleerd en aangepakt, des te kleiner de kans dat problemen verergeren. De VVD wil investeren in de samenwerking tussen professionals (waar onder de huisartsen) en gebiedsteams.

 

Steeds meer personen met verward gedrag worden door de politie opgevangen. Deze ontwikkeling baart ons zorgen. De politie is er niet voor het vervoeren van verwarde personen. Wij vinden dat deze mensen met een speciale ambulance, de psycholance, vervoerd moeten worden naar een instelling en niet naar een politiecel. Dat geeft én de politie meer ruimte én het is humaner richting deze personen.

 

Ø  De VVD gaat uit van de menselijke maat en individueel maatwerk, gericht op de zorgvraag van de cliënt in plaats van het aanbod van een zorginstelling. 

Ø  Mensen die zorg nodig hebben moeten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. Ze moeten laagdrempelig een aanvraag kunnen doen, snel worden geholpen en naar de juiste hulpverlener worden doorverwezen. De VVD wil voor alle inwoners, van jong tot oud, per wijk één team waarin echt integraal wordt samengewerkt volgens het principe één gezin, één regisseur, één plan. Nu wordt bijvoorbeeld jeugdzorg in de gemeente afzonderlijk van andere zorg ingekocht en kennen we een team jeugd en een team sociaal.

Ø  Door een effectievere begeleiding van multi-probleemgezinnen, die een enorm deel van de totale zorgkosten voor hun rekening nemen en waarvan de aanpak niet altijd effectief is gebleken, kunnen kosten bespaard worden. Door de ontschotting van budgetten en het inzetten van een integraal team moet per gezin een aanpak worden bedacht voor hun problemen om zo hun zorgvraag te normaliseren.

Ø  Uiteraard moet streng worden gecontroleerd op fraude en misbruik van voorzieningen, maar de VVD wil geen onnodige medische keuringen van mensen. Dit moet administratief goed worden bijgehouden, waarbij herkeuringen worden afgestemd op de aard van de eventuele beperking.

Ø  Ook intern moet de gemeente beter samenwerken: onderwijs, jeugdhulp en schuldhulpverlening hebben vaak veel raakvlakken, maar problemen binnen die gebieden worden vaak niet integraal aangepakt. De VVD wil dat dit beter op elkaar wordt afgestemd. Dit moet duidelijker worden aangestuurd binnen de gemeente.

Ø  We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten.  De VVD vindt deze mantelzorg ontzettend waardevol voor onze samenleving. Wij willen dat de gemeente mantelzorgers bij staat. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de zogeheten mantelzorgwaardering, maar ook door het stimuleren van het bezoeken van een logeerhuis om de mantelzorger te ontlasten.

 

3.4 …Waar ruimte is voor sport

 

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen die wil sporten, kan sporten.

 

De VVD vindt dat investeren in sport, investeren is in de toekomst. Daarom willen wij dat onze kinderen al op jonge leeftijd gaan sporten. Dat kan door sportbeoefening te stimuleren, door kinderen kennis te laten maken met allerlei sporten, maar vooral door sportclubs te faciliteren en door sportvoorzieningen in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin op een zo hoog mogelijk peil te brengen en te houden. Daarvoor hoeft de gemeente geen eigenaar en/of beheerder te zijn van sportaccommodaties. De VVD vindt het in eigendom hebben en het beheren van sportaccommodaties geen kerntaak van de gemeente.

 

Ø  We hebben in de gemeente Hoorn positieve ervaringen met een commercieel sportbedrijf als het gaat om het beheren van de IJsbaan en de zwembaden. Dit bedrijf verhuurt niet alleen de accommodaties, maar organiseert ook sportactiviteiten voor jong en oud. De VVD wil ook voor andere sportaccommodaties die nu nog in eigendom zijn van en/of beheerd worden door de gemeente onderzoeken of deze wijze van exploitatie voor Hoorn goed is.

Ø  De VVD is voorstander van het ingezette beleid rondom het optimaliseren van het gebruik van sportaccommodaties. Een vervolgstap kan het ondersteunen van samenwerking tussen sportverenigingen zijn, om zo het gebruik van sportaccommodaties verder te optimaliseren. De samenwerking tussen verenigingen, op vrijwillige basis, vergroot de bestuurskracht. De VVD vindt goed bestuurde verenigingen van groot belang voor onze gemeenschap.

Ø  Bij het optimaliseren van het gebruik van sportaccommodaties wil de VVD dat ook de scholen in Hoorn nauw worden betrokken.

Ø  Sportbeoefening moet vooral veilig en gezond zijn. Het gebruik van rubbergranulaat op en onder kunstgrasvelden past hier niet bij. In het granulaat zitten schadelijke stoffen die de gezondheid van sporters in gevaar kunnen brengen. Ook blijkt rubbergranulaat negatieve gevolgen te hebben op het milieu. De VVD wil af van alle kunstgrasvelden die voorzien zijn van rubbergranulaat waar op dit moment ook veel maatschappelijke onrust over bestaat en is bereid hiervoor extra geld in de begroting vrij te maken.

Ø  Wij hebben in onze samenleving sociaal-maatschappelijk regels met elkaar afgesproken en die gelden ook voor de sport. Geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie, bedreigingen horen niet thuis in de sport. De gemeente voert een beleid gericht op het tegengaan hiervan en treedt op tegen ongewenst gedrag op en langs het veld. De VVD wil dat er samen met de sportverenigingen een plan van aanpak wordt gemaakt, in lijn met het landelijk actieplan “Naar een veiliger sportklimaat”, ter voorkoming en bestrijding van ongewenst gedrag in en langs de sportvelden. Dit heeft ook weer een relatie met het preventief jeugdbeleid.

Ø  De VVD vindt dat topsport en breedtesport, voor sporters met of zonder beperking, in Hoorn goed gefaciliteerd moet zijn. Naast aandacht voor breedtesport moet Hoorn meer oog hebben voor al die sporters die hun sport op (inter)nationaal niveau beoefenen. Immers topsportsuccessen zetten ook aan tot meer breedtesport en (inter)nationale wedstrijden in Hoorn zijn goed voor de stad. Hoorn heeft geen topsportbeleid en daar moet verandering in komen. De VVD wil in overleg met topsporters en sportkoepels in de komende bestuursperiode komen tot een beleidsnota Topsport, voor sporters met of zonder beperking in Hoorn.

 

3.5 …Waar aandacht is voor kunst en cultuur

 

Kunst, cultuur en erfgoed zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie.

 

Cultuur in Hoorn is van iedereen. Voor ons is het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. Dit bepaalt mede onze identiteit.

 

Ø  Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Hoorn komen, de geschiedenis en cultuur van onze gemeente kunnen leren kennen net zoals onze kinderen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen zoals die door de diverse verenigingen en stichtingen worden georganiseerd. Ook voor het toerisme is dit belangrijk.

Ø  De VVD is voorstander van de uitbreiding van het Westfries museum. Deze uitbreiding zien wij als een vliegwiel om Hoorn nog steviger neer te zetten als kunst en cultuurstad.

Ø  Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen maar moet voor iedereen toegankelijk zijn. De participatiegraad in onze gemeente blijft op dit gebied achter en we willen dit veranderen door vooral de jeugd in aanraking te laten komen met diverse cultuuruitingen.

Ø  Kunst in de openbare ruimte maakt de stad interessant voor inwoners en voor toerisme. Net zoals goede architectuur en plekken met cultuurhistorische waarde. Om de cultuurbeleving en het toerisme te stimuleren wil de VVD dat de percentageregeling Beeldende Kunst wordt toegepast. Hierbij wordt 1% van de bouwsom van gemeente p

Ø  rojecten gereserveerd voor kunst om daarmee kwaliteit aan de openbare ruimte toe te voegen.

Ø  Bij subsidieverzoeken vinden we wel belangrijk dat organisaties eerst laten zien wat hun eigen inbreng en financiële onderbouwing is. Organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. Alleen instellingen/kunstenaars die behoorlijk in staat zijn hun eigen broek op te houden, kunnen voor bepaalde projecten een subsidie krijgen.

Ø  Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn wij voorstander van een zogenoemd (digitaal) evenementenloket.

Ø  Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen.

Ø  De VVD is voorstander van een vrije programmering in de Park Schouwburg waardoor een betere zaalbezetting gerealiseerd wordt.

 

Sport, natuur en cultuur: de menukaart voor vitaal, duurzaam en plezierig leven.

 

3.6 …En waar nieuwkomers zich aanpassen

 

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.

 

Ø  Zolang nieuwkomers in Hoorn zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal.

Ø  We sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Het spreiden van nieuwkomers helpt daarbij.

Ø  Voor haatpredikers is in Hoorn geen plaats. Haatpredikers die onze waarden en vrijheden proberen te ondermijnen, krijgen geen podium in Hoorn.

Ø  Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.


 

4. …Waar je je veilig voelt

4.1 …Waar veiligheid hoog in het vaandel staat

 

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. De VVD wil meer geld uittrekken voor handhavers op straat en het aantal camera’s uitbreiden. Naast de objectieve veiligheid, gemeten in aantallen incidenten, is ook de subjectieve veiligheid van belang: hoe veilig voelen inwoners zich eigenlijk? Uit de monitor “Waarstaatjegemeente.nl” blijkt dat de beleving van onze inwoners over de veiligheidssituatie in Hoorn, juist slechter geworden is. De VVD vindt dat de gemeente oog dient te hebben voor dit veiligheidsgevoel van onze inwoners.

 

Ø  Aangezien onze handhavers en hulpverleners ook steeds vaker te maken krijgen met agressie en geweld willen wij onderzoeken of ‘bodycams’ hiervoor ingezet kunnen worden.

Ø  Het veilig kunnen uitoefenen van hun publieke taak door onze handhavers en hulpverleners is voor de VVD heel belangrijk.

Ø  Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente de diensten komen.

Ø  De hulpdiensten moeten altijd goed bereikbaar zijn.

Ø  Een app is soms handig, maar mag niet de enige mogelijkheid zijn om misstanden te melden. Het moet mogelijk blijven om misstanden via de telefoon aan te kaarten, aangifte te doen op het bureau, of via internet en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langskomt.

Ø  Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De VVD wil dat de gemeente actief initiatieven ondersteunt als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.

Ø  Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent ter plaatse is gewenst.

Ø  De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om drugspanden te sluiten. De drugsproblematiek onder de jeugd in onze gemeente is groot en moet teruggebracht worden door een daadkrachtige aanpak.

Ø  Legalisering van de wietteelt is een mogelijkheid om drugs uit de criminaliteit te krijgen. De VVD wil dat Hoorn zich aanmeldt als testgemeente bij het landelijk experiment.

 

 4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt

 

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. De VVD is wat betreft dit onderwerp voor de harde aanpak. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.

 

Ø  De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. Handhavers waaronder extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.

Ø  Uitbreiden mogelijkheden cameratoezicht.

Ø  De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.

Ø  Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag, wij staan op dit punt een ‘top 50 aanpak’ voor om veelplegers een halt toe te roepen.

Ø  Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.

Ø  Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) hiervoor geeft.

 

Veiligheid vraagt om goede samenwerking binnen het veiligheidsdomein en de veiligheidsregio. Een kwestie van doen.

 

 

5. …Waar de gemeente er voor ons is

5.1 …Waar de gemeente dienstbaar en modern is

 

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.

 

We vinden het normaal dat de gemeente goed bereikbaar is en dat de telefoon wordt aangenomen wanneer je het gemeentehuis belt. Je moet erop kunnen vertrouwen dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.

 

Ø  We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat de betreffende medewerkers op afspraak naar je toe kunnen komen. Een nieuw ID-bewijs kun je ook laten bezorgen.

Ø  De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.

Ø  Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan online gezet.

Ø  Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.

Ø  De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid.  

Ø  De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.

 

5.2 …Waar de overheid je niet in de weg zit

 

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. 

 

Ø  De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners.

Ø  De gemeente heeft de blik naar buiten gericht en werkt regionaal samen. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.

Ø  In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie, Hoogheemraadschap en Rijk. De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.

 


5.3 …En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

 

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.

 

Ø  We zijn daar waar mogelijk voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen. Begrotingsoverschotten geeft de VVD terug aan inwoners en bedrijven.

Ø  Uitgangspunt is dat de leges kostendekkend zijn. Bij een efficiënte gemeente horen lage leges.

Ø  We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.

Ø  De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.

Ø  De hondenbelasting is een algemene belasting. De gemeente kan de opbrengst dus gebruiken voor ieder gewenst doel. De VVD wil echter dat de hondenbelasting wordt ingezet voor de bestrijding van hondenpoep op straat. Dit kan met het plaatsen van meer afvalbakken met zakjes en met borden “opruimen verplicht”. Ook wil de VVD dat het geld wordt gebruikt om meer te handhaven. Op het moment dat Hoorn hondenpoep vrij is, schaffen we deze belasting af.

Ø  Toeristenbelasting is afgeschaft en hoeft niet opnieuw ingevoerd te worden.

Ø  Instellen Fonds infrastructuur. Dit fonds is bedoeld voor projecten die juist nodig zijn om Hoorn weer bereikbaar te maken. In de huidige collegeperiode is dit fonds nagenoeg leeggehaald en de gelden zijn vooral aan andere zaken dan infrastructuur besteed. Alle parkeeropbrengsten gaan in het fonds en mogen alleen voor infrastructurele projecten worden ingezet.

Ø  Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.

Ø  De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig inzage waaraan het geld is besteed en wat het bereikte effect is. Geld dat er niet is kunnen we ook niet uitgeven.

Ø  Periodiek doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio alsook de netto schuldquote blijven op of gaan omlaag naar een aanvaardbaar niveau.

Ø  Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizonbepalingen invoeren.

Ø  De VVD wil dat de gemeente alle structurele subsidies elke vier jaar toetst met de vraag of de gesubsidieerde activiteit daadwerkelijk tot de taak van de gemeente behoort en of met de subsidie een nuttige bijdrage aan Hoorn wordt gerealiseerd.  

Ø  Afstoten gemeentelijk vastgoed. De gemeente Hoorn bezit ruim 100 gebouwen. Dit betreft zowel maatschappelijk vastgoed (voor Onderwijs, Sport, et cetera) als commercieel vastgoed (woningen voor verhuur). Het eigendom van vastgoed brengt kosten en risico’s met zich mee zoals onderhoud en beheer. Terwijl het niet noodzakelijk is voor de gemeente vastgoed in eigendom te hebben om voorzieningen die door het gebouw worden gefaciliteerd in stand te houden. De VVD wil daarom dat de gemeente vastgoed verkoopt dat niet bij haar kerntaken hoort: uiteraard tegen marktconforme prijzen. Indien gewenst met garanties over het behoud van de activiteiten in het gebouw.

Ø  Wat de markt kan, moet de overheid laten. De VVD wil toe naar een kleinere gemeente die regie voert. Dat betekent kritisch kijken naar de taken die de gemeente uitvoert en hoe de gemeente dat doet. Taken kunnen namelijk ook prima door inwoners (burgerparticipatie), kleine zelfstandigen en bedrijven worden uitgevoerd. De gemeente Hoorn kan zo werk uitbesteden en daadwerkelijk afrekenen op prestaties, waarbij het resultaat telt.

Ø  De VVD vindt samenwerking in de regio belangrijk. Daar is onze regionale paragraaf in dit verkiezingsprogramma duidelijk over. Samenwerking moet voor alle partijen voordelig zijn. Dat geldt voor zowel gemeenschappelijke regelingen zoals het Recreatieschap als voor de uitvoering van de taken als centrumgemeente zoals de maatschappelijke opvang. Andere gemeenten in Westfriesland moeten soms bijdragen aan regionale voorzieningen die Hoorn als centrumgemeente realiseert. De VVD wil daar een open discussie over voeren met de overige gemeenten in Westfriesland.

Ø  De VVD stimuleert ketensamenwerking op het gebied van dienstverlening met onze partners zoals de Omgevingsdienst, de Provincie en andere gemeenten. Samen leren en samen ontwikkelen.

 

Belastingen moeten doelmatig zijn en geen sluitpost van een begroting.

 

6. …Samenwerking VVD in Westfriesland

 

In alle Westfriese VVD-verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen is dezelfde regionale paragraaf opgenomen. Dat is deze paragraaf over …Samenwerking VVD in Westfriesland. Wij bundelen onze kracht voor Westfriesland. 

 

De VVD hecht veel waarde aan regionale samenwerking. De samenwerking tussen de diverse gemeentelijke VVD-fracties in Westfriesland, maar zeker ook de samenwerking met VVD-fracties op provinciaal en landelijk (Haags) niveau, biedt voor de inwoners van Hoorn belangrijke kansen. De Hoornse VVD-fractie wil de samenwerking daarom verder intensiveren, om zo nog meer voor alle inwoners van Hoorn te kunnen betekenen.

 

Westfriesland omvat een uniek stuk van Nederland. Het is er mooi, groen en ruim. Het is er goed leven en werken. Westfriesland grenst nagenoeg aan het drukste stuk van Nederland: de metropool Amsterdam. Voor veel inwoners is Westfriesland hét alternatief voor de volle metropool Amsterdam.

 

De ambitie van VVD Westfriesland is dat onze regio tot de top 10 van de meest aantrekkelijke regio’s in Nederland gaat behoren. Een regio waar je wilt (blijven) wonen, leven en werken. Waar je jezelf verder kunt ontplooien. Aantrekkelijk voor jong en oud. Met een eigen karakter.

 

Om deze ambitie te realiseren is regionaal beleid nodig. Samenwerking binnen de regio Westfriesland is voor onze toekomst cruciaal. Vandaar dit regionale verkiezingsprogramma.

 

De VVD in de zeven Westfriese gemeenten werkt nauw samen om het belang van de regio te kunnen dienen. Dit in het belang van ons allemaal.

 

De VVD Westfriesland concentreert zich op drie regionale hoofdzaken. Deze worden het beste gediend als de 7 Westfriese gemeenten hierbij samenwerken. Deze hoofdzaken zijn:

 

1.            Goed wonen;

2.            Goed ondernemersklimaat;

3.            Goede bereikbaarheid.

 

Deze drie regionale hoofdzaken werken wij hieronder nader uit in ons regionale verkiezingsprogramma. Wij willen hiermee aansluiten op het Pact van Westfriesland (2013), de Regionaal Economische Agenda (2015), het partnerplan Holland boven Amsterdam (2015) en de Structuurschets Westfriesland (2017).

 

De komende jaren willen we hier samen met inwoners, ondernemers, overheden en andere partijen aan werken. Samen werken wij aan het Westfriesland van de toekomst.


6.1 ...Goed wonen

We willen allemaal wonen op een fijne plek waar we ons thuis voelen. De VVD Westfriesland wil dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis in onze regio kunnen vinden. Een goed en toegankelijk woningaanbod is echter niet vanzelfsprekend. De bevolking in Westfriesland blijft tot 2040 groeien, waardoor de vraag naar woningen toeneemt. In het segment tussen sociale woningbouw en duurdere koopwoningen is het aantal beschikbare woningen echter beperkt. We willen beschikbare ruimte dan ook optimaal benutten, met regionaal bouwbeleid en oog voor de middeninkomens. Voor ouderen wordt zorgverlening aan huis steeds gebruikelijker. Er zijn meer woningen nodig die dit mogelijk maken. Daar moeten we in investeren. Tenslotte wonen we allen in een mooie omgeving. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. Afbreuk door grote objecten zoals windmolens kan niet doorgaan zonder beter zicht op het nut daarvan. Dus een pas op de plaats en meer onderzoek naar alternatieven die minder overlast geven. Duurzaamheid met hart voor de omgeving.

 

Kortom, er is behoefte aan méér woningen en aan woningen die beter aansluiten bij de behoeften van de verschillende doelgroepen. Door als regio een groeiambitie uit te spreken, kunnen bestaande beelden over demografische ontwikkelingen worden bijgestuurd. Groei is een keuze. Andere regio’s hebben dat bewezen. De VVD Westfriesland zet zich hiervoor in.

 

De VVD wil:

 

Ø  Meer woningen, specifiek in de categorie koop tot en met €250.000,- en vrije sector huur tussen € 700 en € 1.000,-.

Ø  Meer woningen die aansluiten bij veranderende woonwensen, bijvoorbeeld nieuwbouw op kleine kavels voor eenpersoonshuishoudens (zogenaamde tiny-houses).

Ø  Meer diversiteit en individuele vrijheid bij nieuwbouw of verbouw, voor meer woongenot en een aantrekkelijker woningbeeld in de regio.

Ø  Investeren in woningen voor mensen met een zorgbehoefte, zodat deze langer thuis kunnen blijven wonen.

Ø  Regionale samenwerking voor maatwerk in de woningbouw. Vraag-gestuurd bouwen is daarbij de leidraad. Een regionale afstemming is daarbij een voorwaarde voor het realiseren van onze groeiambitie.

Ø  Gemeenten de verantwoordelijkheid geven om in onderling overleg plekken voor nieuwbouw aan te wijzen, zonder tussenkomst van de Provincie Noord-Holland. De regionale woonvisie is het uitgangspunt voor het bouwen van woningen in Westfriesland.

Ø  Investeren in kansrijke vormen van duurzame energie voor Westfriesland, om woningen en bedrijven op een verstandige manier te verduurzamen. 

Ø  Geen nieuwe windmolens in de regio. Ze vormen een aanslag op het landschap, terwijl het duurzaam rendement op lange termijn onhelder is.

 

6.2 ...Goed ondernemersklimaat

De VVD Westfriesland geeft ruimte aan ondernemers. Zij brengen meer werkgelegenheid en welvaart in de regio, door hier te investeren. We willen dat onze gemeenten met ondernemers meedenken en samenwerken, voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Wij moeten investeren in een goede bedrijfsomgeving, optimale internetverbindingen, eenduidige regelgeving en een goed opgeleid arbeidsaanbod.

 

De VVD wil:

 

Ø  Uniformering van voorschriften binnen de zeven gemeenten en vermijden van onnodige regeldruk. Vanuit de overheid zijn ondernemers het best geholpen met heldere en eenduidige regelgeving.

Ø  Doorontwikkeling van het succesvolle loket voor starters naar een service waar alle ondernemers met vragen terecht kunnen. Gemeentelijke dienstverlening moet hierop ook goed zijn aangesloten. Zo helpen wij ondernemers snel en effectief op weg.

Ø  Bedrijventerreinen vitaal houden door goed onderhoud, goede bereikbaarheid en passende faciliteiten. Zo bevorderen wij innovatie en kennisuitwisseling. Wij willen bevorderen dat gebouwen, die niet meer voldoen, een nieuwe bestemming krijgen of vervangen worden.

Ø  De agrarische sector stimuleren en ontwikkelen in samenwerking met Greenport Noord-Holland Noord. We ondersteunen initiatieven voor innovatie en verduurzaming.

Ø  Glasvezel overal tot de norm maken, ook voor plekken in het buitengebied. Wij maken ons sterk voor de aanleg van glasvezel in gebieden waar dit commercieel niet vanzelfsprekend is.

Ø  Onderzoek plaatsen op hbo-/wo-niveau faciliteren bij bedrijven in de regio, ter bevordering van innovatie en werkgelegenheid.

Ø  Toerisme benutten om een bredere basis te bieden om lokale voorzieningen in stand te houden. Wij willen dan ook ruimte bieden aan initiatieven die het toerisme in onze regio bevorderen

Ø  Investeren in toeristische trekpleisters, om de kansen die Westfriesland biedt beter te benutten. We denken aan attractieve waterwegen, havens en historische bezienswaardigheden. We ondersteunen initiatieven voor accommodatie voor toeristen.

 

6.3 …Goede bereikbaarheid

Goede bereikbaarheid betekent dat mensen snel op hun werk kunnen komen, ook als dit werk zich buiten de regio bevindt. Goede bereikbaarheid betekent dat ondernemers hun producten en diensten snel op de plek van bestemming kunnen krijgen. En goede bereikbaarheid betekent dat toeristen weinig moeite hoeven doen om in Westfriesland hun weg te vinden. Dit vraagt om een hernieuwde blik op bereikbaarheid, aanleg van infrastructuur met toepassing van nieuwe technologieën, efficiënte coördinatie van verkeersstromen en een duurzaam ruimtelijk beleid.

 

De VVD Westfriesland zet zich in voor de bereikbaarheid van Westfriesland via weg, spoor en water. Wij willen dat mensen vanaf Hoorn binnen 30 minuten in Amsterdam kunnen zijn, met een goede aansluiting van de hoofdwegen in Westfriesland op deze infrastructuur. Wij willen kijken naar de potentie van nieuwe vervoersmethoden, bijvoorbeeld via fietssnelwegen of verbeterde vaarroutes. Wij zorgen ervoor dat mensen het vervoermiddel kunnen gebruiken dat zij zelf prettig vinden om op hun plek van bestemming te komen. Die keuzevrijheid blijven wij faciliteren.

 

De VVD wil:

 

Ø  Verbreding van de A7 van Purmerend tot Hoorn zodat mensen sneller op hun werk zijn.

Ø  Verbetering Oost-Westverbinding tussen Zwolle en Alkmaar. In dit kader willen we o.a. verdubbeling van de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Daarnaast moet het knooppunt bij Enkhuizen aangepakt worden voor een snellere verkeersdoorstroming.

Ø  Goede aansluiting van het regionale wegennet in Westfriesland op de landelijke hoofdwegen.

Ø  Vergroten van de veiligheid op de N241 A.C. de Graafweg.

Ø  Investeren in de aanleg van parallelbanen voor landbouwvoertuigen voor een snelle en veilige doorstroming met agrarisch verkeer

Ø  Hogere frequentie van treinverbindingen tussen Enkhuizen en Amsterdam en Hoorn en Alkmaar om drukte in de spits te verminderen.

Ø  Verdubbeling van het spoor tussen Hoorn en Enkhuizen om vertragingen en treinuitval te verminderen. Doortrekken van de spoorlijn naar Lelystad.

Ø  Verbetering O.V.-knooppunt Hoorn als verbindingsstation voor de regio. Onderzoeken naar mogelijkheden van het doortrekken van de Noord/Zuid-lijn van Amsterdam naar Hoorn.

Ø  Investeren in fietssnelwegen.

Ø  Verbeteren vaarroutes via IJssel- en Markermeer richting Westfriesland ter ondersteuning nautische sector.


 

Aan dit verkiezingsprogramma 2018 – 2022 van de VVD Hoorn werkten mee:

Fred Avis

Bianca Bos

Frank Broersma

Michael Dienaar

Bert van Dijkhuizen

Rob Droste

Jan Kees Medik

Chris de Meij

Martijn Mengerink

Gert Scholtes

Mitchel Sluis

René Strik

Klaas Toereppel

Marjon van der Ven

Yousuf Yousufi

Jan Wessemius